KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  30  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự của Hoa Kỳ về quyền im lặng của người bị buộc tội và kinh nghiệm cho Việt Nam: Khoá luận tốt nghiệp / Bùi Duy Hải Trân; Người hướng dẫn: TS. Lương Thị Mỹ Quỳnh . - Tp.Hồ Chí Minh, 2015. - 83tr.: Phụ lục ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: A15210003663, A15210003666, B18210001860
 • 2 Nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự Nhật Bản về quyền im lặng của người bị buộc tội và kinh nghiệm cho Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Phan Thị Đoài; Người hướng dẫn: TS. Lương Thị Mỹ Quỳnh . - Tp.Hồ Chí Minh, 2015. - 68tr.: Phụ lục ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: A15210003672
 • 3 Bàn về quyền của người bị buộc tội được xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai bởi một tòa án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật / Phạm Thị Thanh Xuân . - 2017. - // Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2017, Số 02 (16), tr. 44 - 50
  4 Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXIII. Năm học 2018-2019 / Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo . - Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 100 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Phương Thảo
 • Thông tin xếp giá: A19210005411, A19210005412, A19210005415, B18210002049, B18210002052
 • 5 Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của viện kiểm sát / Nguyễn Hữu Hậu . - 2015. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2015, Số 12, tr.40-48
  6 Bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội - So sánh giữa luật tố tụng hình sự Việt Nam, Đức và Mỹ : Luận án tiến sĩ / Lương Thị Mỹ Quỳnh; Người hướng dẫn: GS.TS Per-Ole Traskman, PGS.TS Nguyễn Thái Phúc . - Tp.Hồ Chí Minh, 2011. - 266 tr. ; 28 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A11210002032, B17210001198
 • 7 Bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội / Nguyễn Quang Hiền . - 2010. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2010, Số1(261), tr.75-81
  8 Bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động điều tra vụ án hình sự : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Thu Thảo; Người hướng dẫn: TS.Lê Tiến Châu . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 77 tr. ; 28 cm. - Lê, Tiến Châu, ThS
 • Thông tin xếp giá: A11210001981
 • 9 Bảo vệ quyền của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự / Đinh Thế Hưng . - 2010. - // Nghề luật, Học viện tư pháp, 2010, Số 6, tr. 46-52
  10 Chuyên đề: Thực trạng đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội ở Việt Nam . - 2017. - // Thông tin khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, 2017, Số 2
  11 Đánh giá lời khai của người bị buộc tội theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Võ Minh Kỳ . - 2017. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2017, Số 12 (356), tr. 21 - 26; 34
  12 Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trúc Anh ; Người hướng dẫn: ThS. Lê Thị Thuỳ Dương . - Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 64 tr. ; 28cm. + 1 CD. - Lê, Thị Thuỳ Dương, ThS, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A18210004751
 • 13 Guarantee of the accused person's right todefense counsel - A comparative study of Voetnamese, German and American criminal procedure laws: Doctoral dissertation of law / Lương Thị Mỹ Quỳnh; Người hướng dẫn: Prof. Per-Ole Traskman, Asst. Prof. Nguyễn Thái Phúc . - Tp.Hồ Chí Minh, 2011. - 266 p. ; 28 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A11220000102, B18220000023, B18220000024, C16220000157-C16220000159
 • 14 Một số điểm mới về lấy lời khai người bị buộc tội trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Nguyễn Trọng Toàn . - 2016. - // Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 2016, Số 13, tr. 34 - 38
  15 Một số vấn đề về quyền bào chữa của người bị buộc tội theo quy định của pháp luật quốc tế / Ngô Thị Ngọc Vân . - 2015. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số 12(285), tr.14-19
  16 Một số ý kiến về việc sử dụng thuật ngữ đối với người bị buộc tội khi chưa bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật / Nguyễn Quang Thái . - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2019, Số 17, tr. 53 - 55
  17 Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về người bị buộc tội / Hoàng Thị Minh Sơn . - 2016. - // Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2016, Số 04 (12), tr. 3 - 10
  18 Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Phạm Thị Lan Anh, Đỗ Văn Thấn . - 2016. - Đỗ, Văn Thấn, ThS // Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 2016, Số 13, tr. 39 - 42; 54
  19 Quyền bào chữa của người bị buộc tội là người chưa thành niên trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Đào Thanh Tuấn; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Thế Trạch . - Tp.Hồ Chí Minh, 2016. - 77 tr. ; 28cm. CD. - Nguyễn, Hữu Thế Trạch, TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A16210004333
 • 20 Quyền bào chữa của người bị buộc tội trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Tôn Thiện Phương . - 2016. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2016, Số 10, tr. 42 - 46
  21 Quyền bào chữa của người bị buộc tội trong bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam (Dự thảo) / Dũng Thị Mỹ Thẩm . - 2015. - // Sinh viên và Khoa học pháp lý, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2015, Số 13, tr.38-46
  22 Quyền gặp, hỏi người bị buộc tội của người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn văn Út; Người hướng dẫn: TS.LS Nguyễn Hữu Thế Trạch . - Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 49 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD. - Nguyễn, Hữu Thế Trạch, TS.LS
 • Thông tin xếp giá: A19210005210
 • 23 Quyền im lặng của người bị buộc tội - Nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Vũ Thị Quyên; Người hướng dẫn: TS. Lương Thị Mỹ Quỳnh . - Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 99 tr. ; 27cm. - Lương, Thị Mỹ Quỳnh, TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A17210004686
 • 24 Quyền im lặng của người bị buộc tội theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện / Vũ Thị Quyên . - 2017. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2017, Số 12 (356), tr. 14 - 20
  25 Quyền im lặng của người bị buộc tội và các đảm bảo pháp lý trong tố tụng hình sự / Võ Minh Kỳ . - // Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 07/2018, Số 13 (365), tr. 52 - 56
  26 Quyền tiếp cận thông tin của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự : Khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thái Bình; Người hướng dẫn: TS. Lương Thị Mỹ Quỳnh . - Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 74 tr. ; 28cm. + 1 CD. - Lương, Thị Mỹ Quỳnh, TS, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A16210004302
 • 27 Thực tiễn giải quyết vụ án hình sự: Nhiều quy định có lợi cho người bị buộc tội chưa được áp dụng / Nguyễn Hồng Hà . - 2016. - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2016, Số 11 (32), tr. 38 - 39
  28 Trực tiếp ghi nhận quyền im lặng cho người bị buộc tội trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam / Lê Huỳnh Tấn Duy . - 2015. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2015, Số 03(88), tr.48-56
  29 Vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc đảm bảo quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội ở các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự / Nguyễn Hữu Hậu . - 2017. - // Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 2017, Số 24, tr. 26 - 32
  30 Xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi / Đinh Văn Quế . - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2019, Số Tân Xuân, tr. 50 - 52, 59