Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800 .B36
Tên tác giả Phan, Thị Thu Phương
Tác giả liên quan Nguyễn, Thị Phương Thảo
Thông tin nhan đề Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXIII. Năm học 2018-2019 / Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 100 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung đề tài được bố cục thành 3 chương. Chương I: Một số vấn đề lý luận về bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội; Chương II: Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và quy định của pháp luật một số quốc gia trên thế giới; Chương III: Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội ở Việt Nam, thực trạng và một số kiến nghị
Từ khóa 1. Bí mật cá nhân. 2. Người bị buộc tội. 3. Người dưới 18 tuổi.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005411-2, A19210005415
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:B18210002049, B18210002052
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích