KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  2  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và mô hình khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) / Phan Vũ . - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 10/2021, Số 10 (257), tr. 88 - 100
2 Sandbox: Cơ chế thử nghiệm áp dụng trong phạm vi hạn chế - kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam / Chu Thị Hoa . - 2019. - // Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2019, Số 15 (391), tr. 58-64