Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786045186435
Mã ngôn ngữ vie
DS559 .X39
Tên tác giả Đặng,Văn Thi, ThS., Chủ biên
Tác giả tập thể Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
Tác giả liên quan Lê, Quý Trịnh, PGS.TS, Nguyễn, Mạnh Hưởng, PGS.TS, Nguyễn, Văn Hữu, PGS.TS, Trần, Văn Cường, Th.S
Thông tin nhan đề Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới : Sách chuyên khảo / Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 240tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Phần thứ hai: Yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhằm làm rõ 1 số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp xây dựng "thế trận lòng dân" đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Từ khóa 1. Chủ quyền. 2. Chủ quyền biển đảo.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A23110019035-6
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích