Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786045186367
Mã ngôn ngữ vie
DS559 .T38
Tên tác giả Bùi, Ngọc Quỵnh, PGS.TS, Chủ biên
Tác giả liên quan Đỗ, Văn Trịnh, TS, Nguyễn Đức Long, Phạm, Quốc Quân, TS, Trịnh, Xuân Việt, TS
Thông tin nhan đề Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Bùi Ngọc Quỵnh (chủ biên); Trịnh Xuân Việt, Phạm Quốc Quân, Đỗ Văn Trịnh, Nguyễn Đức Long
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách hệ thống hóa những quan điểm, đường lối của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ở nước ta trong tình hình mới, cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp, các ngành nội dung, thực trạng trong thời gian qua, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta thời gian tới
Từ khóa 1. Đảng Cộng sản. 2. Phát triển kinh tế - xã hội. 3. Quốc phòng, an ninh.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A23110019033-4
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích