Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048127640
Mã ngôn ngữ vie
KPV3790 .G53
Tên tác giả Nguyễn, Xuân Hưởng, TS
Tác giả liên quan Nguyễn, Thanh Hương, Trần, Hữu Tráng, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình thống kê tư pháp hình sự / Nguyễn Xuân Hưởng
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. - Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 163 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Giới thiệu những vấn đề cơ bản về công tác thống kê trong tư pháp hình sự, các bước thực hiện nghiên cứu thống kê, phương pháp phân tích tình hình tội phạm, phương pháp phân tích tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự và công tác thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân
Từ khóa 1. Thống kê. 2. Tội phạm. 3. Tư pháp hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A23110018607, A23110018609-12
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B23110014902-6
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích