Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3040 .P43
Tên tác giả Nguyễn, Thị Thu Hồng
Thông tin nhan đề Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thu Hồng
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 300 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách bên cạnh làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng, thực tiễn thực hiện pháp luật, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam
Từ khóa 1. Đấu giá tài sản công. 2. Tài sản công.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A23110018535, A23110018537, A23110018542-4, A23110018546-7, A23110018551-3
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B23110014872-81
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích