Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048128074
Mã ngôn ngữ vie
KPV1600 . K96
Tên tác giả Hoàng, Thị Thanh Hoa, ThS
Tác giả liên quan Hồ, Quân Chính, ThS, Nguyễn, Văn Nghĩa, TS
Thông tin nhan đề Kỹ năng nghề nghiệp Chấp hành viên thi hành án dân sự. Quyển 1 / Hoàng Thị Thanh Hoa, Hồ Quân Chính, Nguyễn Văn Nghĩa
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 600 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách cung cấp những kỹ năng quan trọng và thiết yếu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án cũng như trang bị những "kỹ năng mềm" cần thiết trong quá trình tổ chức thi hành án
Từ khóa 1. Chấp hành viên thi hành án dân sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A23110018396-7, A23110018442-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B23110014813-22
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích