Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
DS556 .H44
Tên tác giả Trần, Ngọc Thêm, GS.TSKH
Thông tin nhan đề Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc Thêm
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 591 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách này gồm có bốn chương tương ứng với bốn nội dung: Giá trị học và giá trị văn hóa; Hệ giá trị Việt Nam truyền thống; Những biến động của hệ giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện đại; Con đường đến hệ giá trị Việt Nam mới
Từ khóa 1. Văn hóa.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017997-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110014338-40
Tổng số bản: 6
Số bản rỗi: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích