Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HG .G53
Tên tác giả Nguyễn, Văn Hiệu
Tác giả liên quan Trần, Thị Vân Anh
Thông tin nhan đề Giáo trình tài chính công / Nguyễn Văn Hiệu, Trần Thị Vân Anh
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 363 tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Giáo trình tài chính công được tổ chức biên soạn bởi đội ngũ các giảng viên thuộc bộ môn tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường đại học Kinh tế đại học Quốc Gia Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu học liệu cho sinh viên hệ cử nhân đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hệ sau đại học với thời lượng 3 tín chỉ. Sao chỉnh được biên soạn trên cơ sở kế thừa những tinh hoa đề cập một số sách và giáo trình đặc biệt các sách nước ngoài về kinh tế công cộng và tài chính công đã được lưu hành rộng rãi. Những nguyên lý cơ bản. Tài chính công đã được chọn khá đầy đủ, Trình bày logic và tiếp cận khách quan, Khoa học và có hệ thống, Nhằm giúp người học có cái nhìn đa chiều trong việc phân tích đánh giá luận giải chính sách Về lý thuyết thực tiễn. Đây là phần kiến thức quan trọng làm nền cho việc nghiên cứu các học phần tiếp theo lĩnh vực quản lý tài chính công
Từ khóa 1. Tài chính công.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017974, A22110017988-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110014269-71
Tổng số bản: 6
Số bản rỗi: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích