Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800. C33
Tên tác giả Lê, Duy Linh
Tác giả liên quan Nguyễn, Thị Minh Trâm, Th.S. Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt theo luật hình sự Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Duy Linh; Người hướng dẫn: Th.S. Mai Thị Thuỷ
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 88tr. : Phụ lục; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Khoá luận trình bày những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt theo luật hình sự Việt Nam, đồng thời đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định này
Từ khóa 1. Chiếm đoạt tài sản. 2. Xâm phạm sở hữu.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006933
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích