Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800 .H56
Tên tác giả Đỗ, Thu Uyên
Tác giả liên quan Phan, Thị Phương Hiền, Th.S, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Thu Uyên ; Người hướng dẫn: Th.S. Phan Thị Phương Hiền
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 92tr. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Khoá luận nghiên cứu những vấn đề lý luận về hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; quy định về hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niện phạm tội ở Việt Nam; thực tiễn và những bất cấp trong quá trình áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên ở Việt Nam. Từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa 1. Hình phạt. 2. Người chưa thành niên.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006937
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích