Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610. H63
Tên tác giả Huỳnh, Thị Kim Nhung
Tác giả liên quan Nguyễn, Phương Thảo, Th.S, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hoãn phiên tòa sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Thị Kim Nhung; Người hướng dẫn: Th.S. Nguyễn Phương Thảo
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 77tr. : Phụ lục; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Khoá luận trình bày những vấn đề lý luận về hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm. Quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về hoãn phiên tòa sơ thẩm. Thực trạng áp dụng quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về hoãn phiên tòa sơ thẩm
Từ khóa 1. Phiên tòa hình sự sơ thẩm. 2. Phiên tòa sơ thẩm.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006930
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích