Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610. B54
Tên tác giả Hồ, Lạc Vũ Uyên
Tác giả liên quan Trần, Quốc Minh, ThS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Biện pháp đặt tiền để bảo đảm: Nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam: Khoá luận tốt nghiệp / Hồ Lạc Vũ Uyên; Người hướng dẫn: ThS.Trần Quốc Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 59tr. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Khóa luận trình bày: Một số vấn đề lý luận và quy định của pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam về biện pháp đặt tiền để bảo đảm; Pháp luật Hoa kỳ về biện pháp liên quan đến đặt tiền để bảo đảm, so sánh với pháp luật Việt Nam; Thực tiễn áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm tại Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Từ khóa 1. Xử lý vi phạm.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006942
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích