Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .T54
Tên tác giả Trần, Ngọc Hoàng Quân
Tác giả liên quan Nguyễn, Phương Thảo, Th.S, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác trong các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi: nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Ngọc Hoàng Quân ; Người hướng dẫn: Th.S. Nguyễn Phương Thảo
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 70tr. : Phụ lục; 28cm. + 1CD
Tóm tắt/chú giải Khoá luận trình bày những vấn đề lý luận về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm trong các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi, đồng thời phân tích quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và một số quốc gia về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm trong các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa 1. Giải quyết tin báo. 2. Người dưới 18 tuổi. 3. Vụ án xâm hại tình dục.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006935
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích