Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HM .X34
Tên tác giả Nguyễn, Xuân Nghĩa
Thông tin nhan đề Xã hội học / Nguyễn Xuân Nghĩa
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 352 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung tài liệu bao gồm: Xã hội học là gì?; Tổng quan về các phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội học; Xã hội và văn hóa; Quá trình xã hội hóa - vị trí và vai trò xã hội; Tổ chức xã hội và mạng lưới xã hội; Phân tầng xã hội và di động xã hội; Định chế xã hội; Sự kiểm soát xã hội và lệch lạc xã hội; Hành vi tập thể và phòng trào xã hội; Biến chuyển xã hội và quá trình hiện đại hóa;
Từ khóa 1. Xã hội học.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017690, A22110017692-5
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013974-8
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích