Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2064 .L88
Tên tác giả Trần, Thị Mai Phước
Thông tin nhan đề Luật Hiến pháp Việt Nam : Tài liệu học tập / Trần Thị Mai Phước
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2022
Mô tả vật lý 496 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản của luật Hiến pháp Việt Nam, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quốc tịch Việt Nam, chế độ bầu cử
Từ khóa 1. Luật Hiến pháp. 2. Quyền con người.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017675-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013954-8
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích