Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K3150 .K48
Tác giả tập thể Khoa luật Quốc tế - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Khung pháp ly ASEAN về hợp tác trên biển - Giải pháp đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực : Kỷ yếu hội thảo / Khoa luật Quốc tế -Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 202tr. ; 28cm
Từ khóa 1. Hợp tác trên biển. 2. Khung pháp lý ASEAN.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A22210006725, A22210006728
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:B22210002269
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích