Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV494 .G53
Tên tác giả Phạm, Văn Tuyết, PGS.TS
Tác giả liên quan Trần, Thị Huệ, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1 / Phạm Văn Tuyết,...[và những người khác]
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 515 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Tài liệu trình bày các nội dung: Khái quát chung về luật dân sự Việt Nam; Quyền dân sự; Quan hệ pháp luật dân sự; Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; Tài sản; Giao dịch dân sự; Đại diện, thời hạn, thời hiệu; Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Thừa kế
Từ khóa 1. Luật dân sự. 2. Quyền sở hữu. 3. Quyền thừa kế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017685-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013934, B22110013936, B22110013939-40, B22210002250
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích