Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .L39
Tên tác giả Lý, Sinh Đại
Tác giả liên quan Lê, Huỳnh Tấn Duy, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Lấy lời khai bị hại là người dưới 18 tuổi theo luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Lý Sinh Đại; Người hướng dẫn: TS. Lê Huỳnh Tấn Duy
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 85tr. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn tập trung làm rõ quy định của BLTTHS 2015 và các văn bản có liên quan về lấy lời khai bị hại là người dưới 18 tuổi trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Tìm hiểu các quy phạm pháp luật về chế định bảo vệ bị hại là người dưới 18 tuổi trong các văn bản hướng dẫn, văn bản pháp lý của Việt Nam và của Liên Hợp Quốc. Đồng thời đánh giá thực trạng áp dụng chế định trên để tìm hiểu mức độ đảm bảo quyền của người chưa thành niên nói chung và của người bị hại là người dưới 18 tuổi nói riêng. Thông qua đó tác giả đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật
Từ khóa 1. Bị hại. 2. Lấy lời khai. 3. Luật tố tụng hình sự Việt Nam. 4. Người dưới 18 tuổi.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A22210006783
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích