Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1710 .B54
Tên tác giả Nguyễn, Huỳnh Tứ
Tác giả liên quan Vũ, Thị Hồng Yến, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Biện pháp bảo đảm không được đăng ký theo pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Huỳnh Tứ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 39tr. ; Phụ lục; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn tập trung nghiên cứu về biện pháp bảo đảm phải đăng ký theo quy định pháp luật (đăng ký bắt buộc) nhưng không được đăng ký theo pháp luật Việt Nam, thông qua đó làm rõ hiệu lực của các biện pháp bảo đảm đó; phân tích hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba khi biện pháp bảo đảm phải đăng ký theo quy định pháp luật nhưng không được đăng ký theo pháp luật Việt Nam và qua thực tiễn xét xử
Từ khóa 1. Biện pháp bảo đảm không được đăng ký.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006780
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích