Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2730 .D65
Tên tác giả Nguyễn, Văn Điều
Tác giả liên quan Nguyễn, Cảnh Hợp, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính – Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Long : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Văn Điều; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 54tr. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn luận giải những vấn đề lý luận về đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, phân tích đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính, đánh giá thực tiễn đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính ở tỉnh Vĩnh Long và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính ở tỉnh Vĩnh Long
Từ khóa 1. Tòa án nhân dân.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006776
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích