Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1572 .T63
Tên tác giả Thái, Quang Hải
Tác giả liên quan Vũ, Văn Nhiêm, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ : Luận văn thạc sĩ / Thái Quang Hải; Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 57tr. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn có mục đích làm sáng tỏ những vấn đề và thực tiễn tổ chức và hoạt động của TAND thành phố Cần Thơ hiện nay, từ đó đánh giá và đưa ra những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động và tổ chức của TAND thành phố Cần Thơ trong thời gian tới
Từ khóa 1. Tòa án nhân dân.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006777
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích