Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2730 .X87
Tên tác giả Hứa, Huỳnh Trân
Tác giả liên quan Phan, Nhật Thanh, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch – Từ thực tiễn thành phố Cần Thơ : Luận văn thạc sĩ / Hứa Huỳnh Trân; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Nhật Thanh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 61tr. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Đề tài phân tích những quy định pháp luật và khảo sát thực tiễn thành phố Cần Thơ về công tác xác định nội dung đăng ký khai sinh để tìm ra những điểm phù hợp hoặc chưa phù hợp trong việc áp dụng pháp luật tại địa phương, nhìn nhận từ góc độ khách quan hoặc chủ quan. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp hơn, nhằm giúp cho địa phương có những điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và có thể kiến nghị những quy định pháp luật chưa phù hợp với tình hình thành phố Cần Thơ hoặc thực trạng chung của cả nước
Từ khóa 1. Bản dịch. 2. Công chứng. 3. Giao dịch. 4. Xử phạt vi phạm hành chính.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A22210006782
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích