Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048682620
Mã ngôn ngữ vie
KPV920 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Bùi Xuân Hải, PGS.TS. Chủ biên, Hà, Thị Thanh Bình, PGS.TS. Biên soạn, Nguyễn, Hoàng Thuỳ Trang, Th.S. Biên soạn, Nguyễn, Thị Thanh Huyền, Th.S. Biên soạn, Nguyễn, Thị Thanh Lê, Th.S. Biên soạn, Nguyễn, Thị Thư, Th.S. Biên soạn, Phan, Huy Hồng, PGS.TS. Biên soạn, Trần, Hoàng Nga, TS. Biên soạn
Thông tin nhan đề Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần 2, có sửa đổi, bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 709 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh trình bày những vấn đề lý luận về các mô hình tổ chức kinh doanh và giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; phân tích pháp luật thực định về các loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam và việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản các doanh nghiệp và hợp tác xã
Từ khóa 1. Chủ thể kinh doanh. 2. Công ty cổ phần. 3. Công ty hợp danh. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn. 5. Doanh nghiệp tư nhân. 6. Giải thể doanh nghiệp. 7. Hộ kinh doanh. 8. Hợp tác xã. 9. Phá sản. 10. Tổ chức lại doanh nghiệp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017496-510
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013821-35
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 25 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích