Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3138 .L83
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật TP.HCM
Thông tin nhan đề Luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục / Trường Đại học Luật TP.HCM
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 576tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi Luật Giáo dục, đánh giá hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục ban hành kể từ thời điểm nghị quyết số 29-NQ/TW có hiệu lực đến nay, hệ thống giáo dục quốc dân và các loại hình nhà trường, cấp học trong hệ thống giáo dục Quốc dân, triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, hình thức thi, đánh giá kết quả học tập của học sinh và công nhận tốt nghiệp đối với cấp học phổ thông..
Từ khóa 1. Luận cứ khoa học. 2. Luật Giáo dục.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A22110017373-87
Tổng số bản: 15
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích