Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2730 K95
Tên tác giả Nguyễn, Hải Phượng, ThS
Thông tin nhan đề Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và thực tiễn xét xử của toà án nhân dân / Nguyễn Hải Phượng
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 619 tr. ; 27cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung sách bao gồm: Phân tích kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lú đất đai, tập trung vào các loại việc phổ biến mà Tòa án phải giải quyết; Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật; các án lệ, giải đáp, công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án Nhân dân tối cao, viện kiểm sát Nhân dân tối cao và các quyết định của giám đốc thẩm, tái thẩm của hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai
Từ khóa 1. Quản lý đất đai. 2. Vụ án hành chính.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017348-57
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013629-38
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích