Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2730 .C45
Tên tác giả Nguyễn, Thị Thủy, TS., Chủ biên
Thông tin nhan đề Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Quyển 1 / Nguyễn Thị Thủy
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Công an Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 863 tr. ; 27cm
Tóm tắt/chú giải Bộ sách gồm 02 phần và được chia làm 02 quyển: Phần A: Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chung cho mọi lĩnh vực Phần B: Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, hoạt động cụ thể | Bộ sách tập hợp các văn bản mới giúp độc giả dễ dàng tra cứu và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật và t là trong quá trình áp dụng pháp luật. Bộ sách còn là tài liệu tham khảo quan trọng đối với mỗi công dân; là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở phổ biến, giáo dục pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy hiệu lực của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
Từ khóa 1. Chỉ dẫn tra cứu. 2. Xử lý vi phạm hành chính.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017343-7
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013605-9
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích