Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3075 .M68
Tên tác giả Nguyễn, Sơn Tùng, ThS., Đồng chủ biên
Tác giả liên quan Đậu, Công Hiệp, ThS., Đồng chủ biên
Thông tin nhan đề Một số vấn đề pháp lý về hộ chiếu vaccine : Sách tham khảo / Nguyễn Sơn Tùng, Đậu Công Hiệp
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 544 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách gồm 23 bài nghiên cứu bước đầu, trong đó có nhiều kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp lý cho Việt Nam về hộ chiếu vaccine
Từ khóa 1. Hộ chiếu vaccine. 2. Y tế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017363-72
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013585-94
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích