Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2064 .H86
Tên tác giả Nguyễn, Mai Thuyên, ThS.NCS
Tác giả liên quan Mai, Thị Mai, TS
Thông tin nhan đề Hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp : Sách tham khảo / Nguyễn Mai Thuyên, Mai Thị Mai
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Công an Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 310 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách tập trung phân tích lý giải một cách khoa học các khái niệm, các vấn đề lý luận về hiến pháp cùng nội dung các quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành về Luật Hiến pháp. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu, cuốn sách được chia ra thành 10 vấn đề. Các vấn đề được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, súc tích, Trong mỗi vấn đề có các câu hỏi hướng dẫn học tập để người đọc, người học có thể kiểm tra kết quả học tập của mình cũng như sự trang bị cho mình những kiến thức cốt lõi về Luật Hiến pháp
Từ khóa 1. Luật Hiến pháp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017333-42
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013496-8, B22110013500-3, B22110013541, B22110013544-5
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích