Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3130 .P43
Tên tác giả Lê, Hồng Hạnh, GS.TS
Thông tin nhan đề Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam lý luận và thực tiễn / Lê Hồng Hạnh, Lê Đình Vinh, Dương Đức Chính, [...và những người khác]
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 399 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Trong cuốn sách này, các tác giả đã dày công nghiên cứu, đi sâu phân tích vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, từ đó đi đến những đánh giá khoa học và giải pháp kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này
Từ khóa 1. Bồi thường thiệt hại. 2. Ô nhiễm môi trường.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A21110016449-56, A21110016650-1
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110012866, B22110012871-9
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích