Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
DS560 .G53
Tác giả tập thể Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tác giả liên quan Mạch, Quang Thắng, PGS.TS, Nguyễn, Quốc Bảo, PGS.TS, Phạm, Ngọc Anh, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 271 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Giáo trình được kết cấu gồm 6 chương, trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 1 đề cập những vấn đề chung nhất của môn học (khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh); Chương 2 trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các chương còn lại gồm các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người
Từ khóa 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A21110016283-8, A21110016291, A21110016293-4, A21110016299, A21110016477-80, A21110016483, A21110016503-7
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013042-50, B22110013071
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 28 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích