Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K3367 .H86
Tên tác giả Nguyễn, Hồng Bắc, TS., Chủ biên
Tác giả liên quan Ngô, Thị Ngọc Ánh
Thông tin nhan đề Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế / Nguyễn Hồng Bắc chủ biên, Ngô Thị Ngọc Ánh
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Lao động, 2021
Mô tả vật lý 364 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Tài liệu tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong việc học, ôn tập, nghiên cứu, giảng dạy môn tư pháp quốc tế
Từ khóa 1. Tư pháp quốc tế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A21110016221-3, A21110016225-36
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B21110012765-79
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 30 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích