Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISSN 18592953
Mã ngôn ngữ vie
Tên tác giả Chu, Thị Hoa, TS
Thông tin nhan đề Sandbox: Cơ chế thử nghiệm áp dụng trong phạm vi hạn chế - kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam / Chu Thị Hoa
Xuẩt bản,phát hành 2019
Từ khóa 1. Khởi nghiệp. 2. Sandbox.
LINK
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=278
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2019, Số 15 (391), tr.

Nguồn trích