Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786049518881
Mã ngôn ngữ vie
KPV858 .L83
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại, PGS.TS
Thông tin nhan đề Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ bảy. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 992 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Trong lần xuất bản này, nội dung của cuốn sách được tác giả viết lại (có chỉnh sửa, bổ sung) tất cả các chủ đề đã được biên soạn trước đây cùng những cập nhật từ Bộ luật dân sự năm 2015. Tổng thể cuốn sách có nhiều chủ đề khác và chia thành những mảng vấn đề lớn. Cụ thể, từ Bản án đầu tiên đến Bản án số 20 - 22, cuốn chuyên khảo giới thiệu Nguồn của pháp luật Việt Nam; từ bản án số 23 - 25 đến hết Bản án số 165 - 167, cuốn sách tập trung vào Xác lập hợp đồng; và từ Bản án 168 - 171 trở đi là những phân tích về Thực hiện, xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng và những vấn đề khác
Từ khóa 1. Bản án. 2. Luật hợp đồng.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A20110000189, A20110000192-5, A20110000202-6, A20110000211, A20110000213-6
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010497-506
Tổng số bản: 25
Số bản rỗi: 22 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích