Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV858 .L83
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại
Thông tin nhan đề Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần thứ bảy. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 987tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Trên cơ sở tuyển chọn, trích dẫn những bản án có tính điển hình, tác giả tập trung phân tích, bình luận các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật hợp đồng Việt Nam, có so sánh đối chiếu với những nội dung tương ứng của pháp luật quốc tế và pháp luật nhiều quốc gia khác. Qua đó, tác giả đưa ra một số đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam. ( Sách tái bản lần thứ 7)
Từ khóa 1. Án lệ. 2. Bình luận bản án. 3. Hợp đồng dân sự. 4. Luật hợp đồng Việt Nam. 5. Pháp luật Quốc tế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A20110000185, A20110000188, A20110000190-1, A20110000196-201, A20110000207-10, A20110000212
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010477-96
Tổng số bản: 35
Số bản rỗi: 32 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích