Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV858 .S33
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Khoa Luật Dân sự
Tác giả liên quan Lê, Minh Hùng
Thông tin nhan đề Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : Bình luận và bản án / Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 600 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải
Từ khóa 1. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 2. Pháp luật hợp đồng. 3. Sách tình huống.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013852-66
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010085, B19110010098-9, B19110010102-13
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 23 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích