Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV764.5 .L83
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại
Thông tin nhan đề Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 789 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung tài liệu bao gồm: Thừa kế theo di chúc: Truất quyền hưởng di sản và di tặng, di chúc chung của vợ chồng, di chúc có điều kiện, xác định pháp luật điều chỉnh di chúc. Thừa kế theo pháp luật: Trường hợp thừa kế theo pháp luật, di sản chia theo di chúc và chia theo pháp luật, vợ, chồng của người để lại di sản...Những vấn đề khác về thừa kế: Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, công sức chăm sóc nuôi dưỡng người để lại di sản, hợp đồng của người để lại di sản, chi phí liên quan đến thừa kế, thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kế, quyền sở hữu của người thừa kế đối với di sản...
Từ khóa 1. Quyền thừa kế. 2. Thừa kế theo di chúc.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013897-9, A19110013903-14
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009979-81, B19110009983-94
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 23 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích