Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV764.5 .L83
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại
Thông tin nhan đề Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 768tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Thời điểm mở thừa kế. Xác định sự tồn tại của di sản. Xác định nội dung di sản. Quyền thừa kế. Nội dung quyền thừa kế. Bảo vệ quyền thừa kế. Không được hưởng quyền di sản. Từ chối nhận di sản. Quản lý di sản. Thừa kế theo di chúc. Khái niệm di chúc. Điều kiện liên quan đến người lập di chúc. Yêu cầu đối với nội dung của di chúc. Di chúc tài sản của người khác. Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Di chúc bằng văn bản tự viết tay. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Di chúc có công chứng, thực chứng. Di chúc lập tại cơ quan công chứng, ủy ban nhân nhân. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất, không biết chữ. Di chúc miệng. Người làm chứng di chúc. Hủy bỏ di chúc. Bản di chúc bị thất lạc hư hại
Từ khóa 1. Quyền thừa kế. 2. Thừa kế theo di chúc.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013767-74, A19110013823-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009951-65
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 30 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích