Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K3367 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Tư pháp quốc tế
Thông tin nhan đề Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức - Hội luật gia việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 633tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Giáo trình giúp cho người học tiếp cận được những vấn đề nền tảng của khoa học Tư pháp quốc tế nói chung và tư pháp quốc tế việt Nam nói riêng đối với các vấn đề xung đột pháp luật - một trong những vấn đề cơ bản đặc thù của Tư pháp quốc tế; vấn đề về giải quyết xung đột pháp luật (chọn luật) để từ đó cơ quan có thẩm quyền xác định được hệ thống pháp luật cần phải được áp dụng để giải quyết cho các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài; vấn đề về thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và vấn đề về công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài..
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013330-7, A19110013339-40
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009593-4, B19110009597-604
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 16 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích