Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786049511912
Mã ngôn ngữ vie
KPV2920 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Cao, Vũ Minh, TS., Biên soạn, Mai, Thị Lâm, ThS., Biên soạn, Nguyễn, Cảnh Hợp, PGS.TS., Chủ biên, Nguyễn, Nhật Khanh, Biên soạn, Nguyễn, Thị Nhàn, ThS., Biên soạn, Nguyễn, Thị Thiện Trí, ThS., Biên soạn, Nguyễn, Văn Trí, ThS., Biên soạn, Thái, Thị Tuyết Dung, TS., Biên soạn, Trần, Thị Thu Hà, ThS., Biên soạn, Trương, Tư Phước, Biên soạn
Thông tin nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 757 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung giáo trình gồm 23 chương, kết cấu thành 5 phần: Phần thứ nhất - Những vấn đề chung về Luật Hành chính Việt Nam; Phần thứ hai - Chủ thể của Luật Hành chính Việt Nam; Phần thứ ba - Hình thức và phương thức quản lý nhà nước; Phần thứ tư - Cưỡng chế hành chính; Phần thứ năm - Kiểm soát đối với hoạt động quản lý nhà nước
Từ khóa 1. Luật hành chính.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A17110011029-38, A20110014981
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110007563-5, B17110007567-73
Tổng số bản: 21
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích