Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2720 .T36
Tên tác giả Trần, Đại Quang
Tác giả liên quan Trần, Ngọc Đường, PGS.PTS, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh quốc gia ở nước ta hiện nay : Luận án phó Tiến sĩ khoa học luật học / Trần Đại Quang; Người hướng dẫn: PGS.PTS Trần Ngọc Đường
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội, 1996
Mô tả vật lý 173 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Xây dựng lý luận của quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, những đặc trưng cơ bản và vai trò quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong điều kiện hiện nay và trong mối quan hệ với việc cải cách nền hành chính quốc gia, dự báo các xu hướng phát triển, những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân. Đưa ra những kiến nghị phương hướng và giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh quốc gia
Từ khóa 1. An ninh Quốc gia. 2. Cải cách hành chính. 3. Quản lý nhà nước.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:20198848, 20638337, 20638467
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:B18210001395
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích