Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISSN 18592953
Mã ngôn ngữ vie
Tên tác giả Nguyễn, Xuân Trọng
Tác giả liên quan Trần Hoài Nam
Thông tin nhan đề Vướng mắc về pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai/ Nguyễn Xuân Trọng, Trần Hoài Nam
Xuẩt bản,phát hành 2010
Từ khóa 1. Giải quyết tranh chấp. 2. Khiếu nại về đất đai.
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2010, Số 16(177),

Nguồn trích