Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
Tên tác giả Nguyễn, Xuân Tế, PGS. TS
Thông tin nhan đề Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Xuân Tế
Xuẩt bản,phát hành 2004
Từ khóa 1. Điểm nóng xã hội. 2. Điểm nóng chính trị.
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2004, Số 4(23),

Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2004, Số 5(24),

Nguồn trích