Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISSN 9786045765944
Mã ngôn ngữ vie
B .G53
Tác giả tập thể Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tác giả liên quan Nguyễn, Tài Đông, PGS.TS, Phạm, Văn Đức, PGS.TS, Trần, Văn Phòng, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 559 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Giáo trình gồm 03 chương: Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm: vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm: vấn đề hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. Giáo trình được biên soạn theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phù hợp với đối tượng người học, nhằm cung cấp những tri thức hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác - Lênin; xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác; nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin. Đồng thời, giúp cho sinh viên vận dụng tri thức triết học Mác - Lênin, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật để rèn luyện tư duy, giúp ích trong học tập và cuộc sống
Từ khóa 1. Triết học Mác - Lênin.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A21110016572-81
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích