Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
DS .V66
Tên tác giả Trần, Trọng Trung
Thông tin nhan đề Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh / Trần Trọng Trung
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ 6. - Hà Nội : Chính trị Quôc gia, 2021
Mô tả vật lý 910 tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Những trang sách này chỉ những nét phác thảo chặng đường đầu tiên của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong suốt cuộc trường chinh đánh thắng hai đế quốc to. Nội dung sách gồm 10 chương là cuộc trường chinh đánh bại mười đại tướng
Từ khóa 1. Võ Nguyên Giáp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A21110016385-90
Tổng số bản: 6
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích