Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786047250295
Mã ngôn ngữ vie
KPV1264 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Hà Nội
Tác giả liên quan Đỗ, Ngân Bình, TS, Đỗ, Thị Dung, TS, Nguyễn, Hiền Phương, PGS.TS, Nguyễn, Hữu Chí, PGS.TS., Chủ biên, Trần, Thị Thuý Lâm, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình luật lao động Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Công an Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 203 tr. ; 22cm
Tóm tắt/chú giải Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động Việt Nam học phần 2, gồm: cho thuê lại lao động, lao động đặc thù, lao động giúp việc gia đình, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Từ khóa 1. Giáo trình. 2. Luật lao động. 3. Việt Nam.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A21110016255, A21110016265-6, A21110016269-70
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích