Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV920 .S33
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Đặng, Hoa Trang, ThS, Hà, Thị Thanh Bình, PGS.TS, Nguyễn, Thị Thanh Huyền, ThS, Nguyễn, Thị Thư, TS, Nguyễn, Văn Hùng, ThS, Phạm, Trí Hùng, TS., e Chủ biên, Phan, Huy Hồng, PGS.TS, Chủ biên
Thông tin nhan đề Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 448tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung cuốn sách biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học một tài liệu tham khảo gắn kết lý thuyết với thực tiễn áp dụng pháp luật. Các tình huống tham khảo bao gồm: Tóm tắt bản án; các vấn đề pháp lý đặt ra và phân tích, bình luận. Các bài tập bao gồm: sự việc và yêu cầu làm bài. Các tình huống bài tập đều dựa trên các bản án của Tòa án nhân dân các cấp, các hồ sơ vụ việc hành chính hoặc hồ sơ tư vấn doanh nghiệp
Từ khóa 1. Dịch vụ. 2. Hàng hoá. 3. Thương mại hàng hoá.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013919-32, A19110013935
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010082-4, B19110010086-97
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 29 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích