Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1155 .L83
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Nguyễn, Hồ Bích Hằng, TS., Chủ biên, Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng, Biên soạn, Nguyễn, Phương Thảo, Biên soạn
Thông tin nhan đề Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống : Bình luận bản án/ Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 635 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách này là tài liệu học tập nhằm cung cấp cho người học một cách nhìn tổng quan về thực tiễn xét xử của tòa án đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bổ sung cho các vấn đề lý luận đã được trình bày trong Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Từ khóa 1. Luật Sở hữu trí tuệ.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013867-74, A19110013877-8, A19110013890-3, A19110013896
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009781-95
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 30 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích