Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HF .Q83
Tên tác giả Lưu, Thị Minh Ngọc, PGS.TS
Tác giả liên quan Tạ, Huy Hùng
Thông tin nhan đề Quản trị nguồn nhân lực lý luận và tình huống thực tế : Sách chuyên khảo / Lưu Thị Minh Ngọc, Tạ Huy Hùng
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 402 tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung tài liệu bao gồm các nội dung chính sau: Thu hút nguồn nhân lực; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Dùy trì nguồn nhân lực
Từ khóa 1. Nguồn nhân lực.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B   Sơ đồ
11:B22110014264-7, B22110014272
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích